Юнацька велосипедна Ліга

Дистанційна робота

Військово-патріотична гра "Джура"

Музей історії ПДЮ Ізмаїла

Музей Дунайської флотилії

Автори проекту: Тичина С.А., заступник директора з виховної роботи ПДЮ,

                               Пастушенко Н.М., методист з організації змістовного дозвілля ПДЮ

 

Актуальність

Організаційно – масова робота займає одне з найважливіших місць, тому що спрямована на самореалізацію вихованців: проявити себе, розкрити і розвинути свої здібності, випробувати свої сили у різних видах діяльності та творчості.

Організація дозвілля вихованців будується на принципі добровільності, диференційованого підходу до різних вікових категорій дітей та відіграють неабияку роль.

Усі масові заходи носять пізнавальний характер. За формою проведення це конкурси, виставки, змагання, вікторини, інтерактивні перерви, зустрічі, тематичні брейн-ринги, ігри та інше, які дозволяють визначити рівень знань, умінь і навичок вихованців ПДЮ та дітей шкіл міста, забезпечити змістовне дозвілля дітей і відповідає плану масових заходів закладу та відділу освіти.

Масові заходи формують у дітей відповідальне ставлення до особистого здоров’я.

Вихованці ПДЮ та учні шкіл міста беруть участь у масових заходах відповідно напрямкам діяльності ПДЮ.

Участь у виставках, складання творчих презентаційних звітів про роботу гуртків Палацу буде логічним завершенням річної роботи, як один із способів підведення підсумків та формою стимулювання творчого самовдосконалення гуртківців. 

Координація організаційно-масової роботи у Палаці здійснюється через планування, проведення та підведення підсумків масових заходів, підготовку та видання аналітичних матеріалів (підсумкових наказів, таблиць, діаграм, графіків, звітів про проведення заходів); визначення рейтингу гуртків за результатами участі у масових заходах та нагородження переможців.

Гра - провідна діяльність у житті дітей, в якій вони виконують ролі дорослих, відтворюючи в уявних ситуаціях їх життя, працю та стосунки.

Важливе значення гри полягає в тому, що діти в невимушеній формі засвоюють моральні норми, отримують уявлення про професійні та сімейні ролі. Гра забезпечує розвиток рухових, розумових та мовленнєвих навичок. Діти, відображаючи в грі різні сторони життя та особливості діяльності людини, поповнюють і уточнюють свої знання про навколишній світ, науку та техніку.

Механізм керування своєю поведінкою під час гри дає можливість становленню довільної поведінки дитини. Особливості гри поруч або в компанії дітей та разом із ними надають можливість розвиватися дитині. Роль сюжетно-рольової гри це розвиток творчого потенціалу, емоцій і почуттів, в ігровій діяльності. Дитяча творчість - це своєрідна самостійна сфера духовного життя.

Гра - це вид діяльності, яка спрямована на пізнання дитиною навколишнього світу шляхом активної співучасті. Це спонукання до активності та розвитку творчої особистості.

Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається дивовижний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості.

Гра являє собою колективну діяльність. Гра – це діяльність творча, в якій розвивається креативність, здатність до творчості. У грі дитина має можливість спілкуватись з оточуючими, та поступово оволодіває мовою - могутнім засобом спілкування і засвоєння суспільного досвіду. 

У грі дитина долучається до навколишнього життя. Гра являє собою відображення дітьми навколишнього життя дій, діяльності людей, їх взаємовідносин в обстановці, створюваної дитячою уявою. 

Гра має самодіяльний характер. Діти є творцями гри, її творцями. Вони відображають у ній свої знання про відомі їм життєвих явища і події, висловлюють своє ставлення до них.

У грі дитина поєднує та взаємопов'язує образ, ігрові дії і слова. Це не зовнішні ознаки гри, а сама сутність. У грі дитина живе діями і почуттями. За допомогою мовного спілкування в грі діти обмінюються думками, переживаннями, уточнюють сенс і зміст гри.

Гра має основні структурні елементи: ігровий задум; сюжет або зміст; ігрові дії, ролі, правила, які диктуються самою грою і створюються дітьми або пропонуються дорослим. 

Сюжет або зміст - це те, що складає її живу тканину, визначає розвиток, різноманіття і взаємозв'язок ігрових дій, взаємин дітей; те, що робить гру привабливою і спонукає інтерес і бажання грати.

Роль - це центр гри, яку виконує дитина. По тому значенню, яке належить ролі в процесі гри, багато з ігор отримали назву рольових або сюжетно-рольових.

Правила ігор регулюють поведінку та взаємовідносини між дітьми, надають організованості та сприяють творчій активності. Гра – це засіб виховання, який сприяє активності, організованості та розвитку творчої особистості. 

Гра – є формою активної пізнавальної діяльності, під час якої діти вчаться дотримуватися норм моралі, співвідносити свої думки, погляди , спонукання з навколишнім життям, набувають і формують у себе навички адекватного і соціально прийнятного поведінки, розвивають і зміцнюють людські важливі якості своєї особистості.

Під час гри у дітей розвиваються і формуються такі якості, як чесність, щирість, ініціатива, емпатія, витримка, співчуття. У грі дитина активно і творчо освоює правила і норми поведінки людей, їх ставлення до праці, до навколишнього світу, людей і до самого себе.

Гра - провідний засіб виховання дружного колективу дітей, найважливіша форма організації їх життя. Гра - активна діяльність дітей, в якій найбільш яскраво проявляється їх товариськість, прагнення разом з іншими товаришами здійснювати свої задуми, спільно жити і працювати, вона сприяє формуванню моральних почуттів, дружніх взаємин, організовує їх поведінку.

Існує необхідність підвищення культури гри як форми організації цікавої дитячої діяльності. У грі дитина здобуває різноманітний позитивний досвід взаємодії з однолітками, починає точніше оцінювати себе та інших, свої можливості та можливості інших - зростає його творча самостійність, соціальна компетентність.

Гра спрямована на три аспекти:

 • розвивальний,
 • пізнавальний,
 • виховний.

Гра поряд з працею й навчанням – один з головних видів діяльності людини. Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння громадського досвіду, у якому складається та вдосконалюється самоврядування поведінкою.

З метою розвитку пізнавальної діяльності гуртківців ПДЮ, розвитку творчих та комунікативних здібностей створено ігровий проект «Територія розваг».

Ігровий проект виконує такі функції:

 • Розважальну (це головна функція гри – розважити, дати задоволення);
 • Комунікативну: оволодіння діалектикою спілкування;
 • Самореалізації у грі як «полігон» людської практики;
 • Ігротерапевтичну: подолання різних труднощів, які виникають в інших видах життєдіяльності;
 • Творчу: розвиток творчих здібностей та навичок;
 • Діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;
 • Функцію корекції: внесення позитивних змін у структуру особистісних показників;
 • Міжнаціональну комунікацію: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей;
 • Соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку.

Ігровий проект «Територія розваг» передбачає розвиток творчої особистості, забезпечення її змістовного відпочинку та креативного розвитку.

Проект

Мета:

 • стимулювання пізнавально-ігрової діяльності вихованців;
 • розвиток емоційної сфери дитини, як основи формування справжньої культури почуттів;
 • вдосконалення навичок спілкування;
 • розвиток творчих здібностей;
 • залучення гуртківців до участі в ігрових та конкурсно-розважальних програмах.

Завдання проекту:

 • збір, підготовка та розробка методичних матеріалів для реалізації проекту;
 • формування у дітей інтересу до активного змістовного відпочинку;
 • розвиток вмінь мислити, робити певні висновки через пізнавально-ігрову діяльність.

Очікувані результати проекту:

 • залучення гуртківців до участі в розважальних святах та конкурсах;
 • підвищення пізнавальної активність гуртківців;
 • виховання навичок культури спілкування з однолітками;
 • підвищення рухової активності дитини, як запоруки здорового способу життя.

Форми реалізації проекту - тематичні ігрові перерви

 • спортивні перерви;
 • інтерактивні перерви;
 • конкурсно-розважальні програми;
 • пізнавальні програми;
 • конкурсні програми;
 • ігрові програми.

Цільова аудиторія:

 • вихованці ПДЮ;
 • батьки;
 • викладачі.

Термін виконання:

З 1 вересня по 1 червня.

 

План реалізації ігрового проекту "Територія розваг" 

Етапи реалізації

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1.  

Підготовчий

етап

- розроблення Проекту «Територія розваг», підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

Вересень

Тичина С.А.

Пастушенко Н.М.

- проведення організаційних методико-педагогічних заходів щодо реалізації Проекту

 1. формування теми проекту;
 2. визначення мети та завдань проекту;
 3. гурткова діагностика вихованців);

- визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту «Територія розваг»;

2.

Проектувальний

етап

- розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту;

Протягом року

Пастушенко Н.М.

- висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми в засобах масової інформації, та на сайті «Хвилю тримай»;

- проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з гуртківцями ПДЮ;

- психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності ПДЮ

Ігрові програми

1) Музичний майданчик «Музична райдуга»

Жовтень

Пастушенко Н.М.

2) Пізнавальний марафон «Розумники та розумниці»

Листопад

3) Пізнавальна гра «Майдан гідності» 

Листопад

4) Конкурс ДПМ - «Новорічна іграшка» 

Грудень

5) Пізнавальна вікторина - «Українське козацтво» з історії України

Грудень

6) Розважальна програма «Ми романтики» до Дня закоханих

Лютий

7) Пізнавальний конкурс «З любов’ю до рідного краю»

Квітень

8) Конкурсно-розважальна програма «Лицарі нової ери»

Травень

2.  

Підсумковий етап

- опис проекту;

- підведення підсумків роботи з реалізації Проекту «Територія розваг», рейтингової таблиці участі гуртківців;

- узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту «Територія розваг»; презентація результатів проектної діяльності, висвітлення у засобах масової інформації

Протягом року

Тичина С.А.

Пастушенко Н.М.

Під час проекту процес виховання відбувається за розділами:

I РОЗДІЛ: «Ми – нація єдина», де розглядаються теми для розвитку патріотизму.

 • «Ми люди, які творять дива»;
 • «Мій дім – моя країна»;
 • «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!»;
 • «З любов’ю до рідного краю»;
 • «Моя Україна – найкраща країна»;
 • «Щоб у серці жила Батьківщина: до Дня Незалежності України»;
 • «Ось такі з тобою ми, земляче»;
 • «Патріотами не народжуються»;
 • Уроки мужності «Велич народного подвигу»;
 • Акція «Обеліск»;
 • Акція «Ветеран живе поруч».

II РОЗДІЛ: «Години з правового виховання»

 • «Безвідповідальність та наслідки»;
 • «Як попередити шкідливі звички»;
 • «Що означає жити красиво»;
 • «Правопорушення та злочин»;
 • «Правова культура – міцність держави»;
 • «Мої права та обов’язки».

III РОЗДІЛ: «Вчимося бути добрими», де розглядаються теми волонтерської благодійної роботи.

 • «Ступай в житті дорогою добра»;
 • «Подорож до Країни Цінностей»;
 • «Зростайте добрими людьми»;
 • «У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро!»;
 • «Добро творити на Землі людині лиш дано»;
 • «Добрі справи»;
 • Акція «Творити диво своїми руками»;
 • Акція «Творить добру справу»;
 • Акція «Діти - дітям».

IV РОЗДІЛ: «Від культури особистості до культури нації».

 • «Видатні українські вчені, діячі, винахідники, які зробили вагомий внесок у розвиток світової науки»;
 • «Ми – європейці: реальність та перспективи»;
 • «Людина. Особистість. Громадянин»;
 • «Бережемо скарби рідного краю»;
 • «Пізнай рідний край та Україну».

Додати коментар

Контакти

Комунальний позашкільний
навчальний заклад
Ізмаїльської міської ради
"Палац дітей та юнацтва"

68600 Одеська обл., м.Ізмаїл, пр.Суворова, 20
(04841)2-27-39 (директор),
(04841)7-21-31 (заступник з НВР),
(04841)2-25-17 (приймальня)
pdu20@ukr.net

Карта доїзду >>>

Зворотній зв'язок >>>

Важливе

Техніка безпеки

Вітаємо!

Фотоконкурс "Мої улюблені місця в Ізмаїлі" - 2019

Міський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості "Сузір’я"

Фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я"

Шаховий фестиваль "Кубок Дунаю"

Обласний семінар-практикум 2017

Cемінар з туристсько- краєзнавчої роботи

Проект "Козацькими шляхами"

Конкурс "Мистецький РОВЕР"

Фотоконкурс Така різна усмішка

Поділитися

Наша сторінка

Останні коментарі

Проект з розвитку велоруху в Ізмаїлі 

Сайт відділу освіти Ізмаїльської міської ради

Сайт Міністерства освіти та науки України

Педагогічна преса

Форма входу

Зареєструйтесь, будь-ласка, і зможете скористатись усіма перевагами сайту та форуму.

Офіційно

Андрій АбрамченкоАндрій Абрамченко – міський Голова Ізмаїла: «Розуміючи відповідальність за майбутнє підростаючого покоління, ми зобов'язані дати нашим дітям якісне і повноцінне дозвілля, навчити здоровому способу життя, допомогти реалізувати себе у навчанні, спорті, мистецтві, виховувати їх на прикладах високої моральності й патріотизму».
Детальніше >>>

Національна дитяча "гаряча лінія"

Національна дитяча «гаряча лінія»

Онлайн

На сайті 182 гостей та відсутні користувачі

Статистика

Відвідувачі
1152
Статті
1797
Перегляди статей
1616696
Scroll to top